Съединения

Цинков оксид - ZnO


Физични свойства:
- твърдо вещество с бял цвят
- много малко разтворимо във вода .
Химични свойства:
- разтваря се и в киселини, и в основи (амфотерен)

ZnO + 2H3O+ + H2O → [Zn(H2O)4]2+

ZnO + 2OH- + H2O → [Zn(OH)4]2-

- при което се получават аквакомплекси и хидрокомплекси.


- добър катализатор
- ОРП:
  ZnO + C → Zn + CO


Получаване:
при пряко взаимодействие на цинк и кислород при загряване.

2Zn + O2 → 2ZnO

Употреба и Значение:
-цинковият оксид се използва в каучуковата промишленост;
-като минерална бяла боя
-в разтвор със ZnCl2 дава зъбен цимент

Цинков дихлорид - ZnCl2


Получаване:
- при разтварянето на ZnO, Zn или ZnCO3 в солна киселина:

2HCl + ZnO → ZnCl2 + H2O.

Физични свойства:
силно хигроскопично бяло кристално вещество, много разтворим е във вода, неприятен метален вкус.
Химични свойства:
- стопилката на ZnCl2 провежда добре електрическия ток.


-Вз-ие с H2O:
ZnCl2 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2HCl [хидролиза]

-Взаимодействие с основи:

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 + 2NaCl


-Взаимодействие с киселини:

ZnCl2 + H2SO4 → ZnSO4 +2HCl

-ОРП:
Cu + ZnCl2 → CuCl2 + Zn


-Вз-ие с H2O:

ZnCl2 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2HCl [хидролиза]

-Взаимодействие с основи:

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 + 2NaCl


-Взаимодействие с киселини:

ZnCl2 + H2SO4 → ZnSO4 +2HCl

-ОРП:
Cu + ZnCl2 → CuCl2 + Zn

Употреба и Значение:


-използва се в текстилната промишленост за получаване на пергаментова хартия;
-в медицината като разяждащо средство;
- във вулканфибърното производство ;
-използва се в металургията за почистване на метални повърхности от оксиди преди запояване;
-влиза и в състава на някои зъбни цименти.

Цинков дихидроксид - Zn(OH)2


Получаване:
- взаимодействие между цинк и вода:
Zn + H2O → Zn(OH)2

- като бяла пихтиеста утайка от взаимодействието на разтворима цинкова сол и от силна алкална основа
ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl


Физични свойства:
- бяло,кристално,неразтворимо
във вода вещество Химични свойства:
- вещество с амфотерен характер.
Взаимодействие с киселини:
Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + 2H2O

Взаимодействие с основи:
Zn(OH)2 + KOH → K[Zn(OH)3]

Освен в киселини и в основи се разтваря и в амоняк.
Zn(OH)2 + 4NH4 → [Zn(NH3)4](OH)2

Когато се действа на Zn(OH)2 с H2O2, се получават сложни пероксидни съединения Употреба и значение: - използва се за запояване на различни видове метали,включително и за неръждаемите.

Цинков карбонат - ZnCО3


Получаване:
- може да се получи от разтвор на цинкова сол с разтвор на натриев хидрогенкарбонат,или с прекарване на CO2 през Zn(OH)2:
ZnSO4 + NaHCO3 → ZnCO3 + NaHSO4
Zn(OH)2 + CO2 → ZnCO3 + H2O

Физични свойства:
- известен като минерала смитсонит.

- твърдо в-во, оцветено в сиво, жълто, кафяво, в зависимост от природата на онечистването, малкоразтворим във вода

Употреба и значение:
- нарича още и патина.
- образува защитен слой и катодна защита на стоманата.
- предпазва от корозия.


Цинков сулфид - ZnS


Получаване:
- при прякото взаимодействие на елементите цинк и сяра:
Zn + S → ZnS↓
Физични свойства:
- обикновено в сив или бял цвят и е неразтворим във вода.
- разтворим е в минерални киселини.
Химични свойства:
- взаимодейства с бариев сулфат и намира приложение като минерална боя (липтон):

BaS + ZnSO4 → ZnS + BaSO4


Употреба и значение: -поради своите полупроводникови свойства се използва в съвременната микроелектроника.

-може да се активира с медни,сребърни и др. метални йони,при което се получават луминофори.

Цинков динитрат - Zn(NO3)2


Получаване:
- взаимодействие между цинк и азотна киселина:
Zn + 2H2O → Zn(NO3)2 + H2

Физични свойства:
- бяла силно хигроскопична, многоразтворима във вода кристална маса Химични свойства:
- обезводнява се при висока температура чрез хидролиза с N2O5.
- над 100 градуса започва измеримо да се разлага до ZnO

Цинкова сулфат - ZnSO4


Получаване:
- технически от цинк и разредена сярна киселина, както и при пърженето на сфалерит при достатъчен достъп на кислород при 900°С:
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
ZnS + 2O2 → ZnSO4

Физични свойства:
представлява бяла ромбична кристална маса със стъклен изглед. много разтворим във вода при обикновена температура. Химични свойства:
над 100 градуса се разлага термично:

2ZnSO4 → 2ZnO + 2SO2 + O2 Употреба и значение:
-за импрегниране на дървен материал,тъй като го предпазва от гниене.
-за направата на разхлабителни средства,за повръщане и дезинфекция.
-употребява се и в багрилната техника,при печатането и др.


Zn3P2


Получаване:
- при директно взаимодействие на елементите цинк и фосфор.

3Zn + 2P → Zn3P2
Физични свойства:
- той е сиво обагрен и силно отровен.
Значение и употреба:
- известен като "черна отрова“.
- предизвиква отравяния при хора,домашни животни и гризачи.


!!! Следва да се отбележи ,че цинк в големи дози не се препоръчва в продължителен период от време ,като прекомерното му приемане може да доведе до умора , слаба имунна система и нарушен метаболизъм.Препоръчително е да се консултирате с лекар за препоръчителната дневна доза цинк